top of page

Revize elektroinstalace.

Téma revize elektroinstalace se netýká jen novostaveb. Pokud rekonstruujete dům nebo se stěhujete do předtím využívaného domu či bytu, měli byste o revizi uvažovat také. Proč?

Revizím podléhají nejrůznější zařízení napříč všemi obory lidské činnosti. Ať už se jedná o vyhrazená technická zařízení (elektrická, hydraulická, zdvihací a tlaková) nebo kotle, komíny nebo hasicí přístroje. Za revizi lze pokládat dokonce i technickou kontrolu vašeho automobilu. Pojďme se podrobně podívat na to, jak je to s revizemi něčeho, co máme doma úplně všichni – elektroinstalace.

Revize elektroinstalace se provádí dle ČSN 33 1500 (Revize elektrických zařízení) a ČSN 33 2000-6 ed. 2 (Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize), kde je přesně stanoveno, jak má revize probíhat, co a v jakém pořadí se má kontrolovat a jak má vypadat výsledná revizní zpráva.

Základní normou týkající se ochranou před úrazem elektrickým proudem je ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Co je revize elektro?

Revize elektrického zařízení (za elektrické zařízení se považují i elektroinstalace) je soubor úkonů, na jehož konci dojde k posouzení, zda daná instalace je či není z hlediska bezpečnosti schopná provozu. Bezpečností se rozumí hlavně riziko úrazu elektrickým proudem a riziko vzniku požáru.

Kromě konečného verdiktu je úkolem revize i prověření celé řady dalších věcí. Většinou začíná revize prohlídkou, tedy vizuální a „hmatovou“ kontrolou (zatahání za vodiče), dále je prováděno měření veličin, jako jsou impedance poruchové smyčky, izolační odpor a vybavovací hodnoty proudových chráničů. Kromě toho se také posuzuje vhodnost použitých komponent, úplnost a správnost předložené technické dokumentace nebo shoda dokumentace se skutečným provedením.

Kdy se dělá elektro revize?

Není revize jako revize. Jejich jednotlivé typy se liší rozsahem, pracností a s tím spojenou časovou náročností a samozřejmě také cenou.

Výchozí revize.

Tu by mělo mít každé elektrické zařízení (tudíž i instalace) před uvedením do provozu (například připojení bytu k elektrické síti).

V případě elektroinstalace je povinnost výchozí revize stanovena stavebním zákonem jakožto nedílná část podkladů nutných pro kolaudaci objektu.

Periodická revize.

Měla by probíhat pravidelně, vždy v pevně stanoveném časovém odstupu. Rozsahem a pracností většinou nepřesahuje revizi výchozí (pokud je udělána správně) a jejím hlavním úkolem je prověřit, zda nedošlo užíváním zařízení například k opotřebení některých komponent (typicky jističe nebo chrániče) nebo změnám v instalaci (například přidání zařízení do rozvaděče), které by vedly ke snížení bezpečnosti instalace.

Mimořádná revize.

Provádí se v případech, kdy vznikne pochybnost o kvalitě nebo úplnosti revize výchozí či pravidelné, nejsou k dispozici revizní zprávy z předchozích revizí nebo došlo ke změnám v elektroinstalaci a je třeba tyto změny zkontrolovat.

Co revize po rekonstrukci? Za změny v elektroinstalaci se dá považovat i třeba celková nebo částečná rekonstrukce elektroinstalace, kdy sice není (u bytových jednotek) legislativně revize požadována, ale určitě ji lze víc než doporučit. Stejně tak se doporučuje revize i v případech, kdy se rekonstrukce samotné elektroinstalace vůbec netýká, ale došlo k zásadním stavebním úpravám – navrtané nebo naseknuté vedení jinak než měřením neodhalíte.

Potřebuji mít provedenou revizi elektroinstalace?

Pokud se bavíme o výchozí revizi, tak určitě ano. Jak již bylo řečeno, v tomto směru je naše legislativa neoblomná a bez platné revize nedojde k připojení k rozvodné síti ani ke kolaudaci objektu.

U ostatních typů revizí už se legislativní nároky mění podle typu objektu, kterého se revize týká. V případě státních institucí, firemních prostor a společných prostor v bytových domech je povinnost (z nařízení vlády) provádět i periodické revize elektroinstalací.

Lhůty pravidelných revizí jsou stanoveny v ČSN 33 1500 Z3. Délka periody je závislá na prostředí (stanovené vnější vlivy), ve kterém se instalace nachází a v některých případech i na stavu nebo stáří instalace. U firemních prostor jsou lhůty mezi revizemi stanoveny ještě na základě místních provozních předpisů (stanovuje je provozovatel zařízení), nicméně lhůty nesmí být delší, než požaduje norma.

U rodinných domů a bytů legislativa už není tak striktní. Pokud není revize elektroinstalace požadována například kvůli pojištění, tak ji po majiteli nebo provozovateli objektu vlastně nikdo nechce, ač by to hlavně u starších objektů vůbec nebylo na škodu. Jste majiteli auta? Pak jistě se svým vozidlem také jezdíte pravidelně do servisu na preventivní prohlídky a nečekáte, než se vám auto za jízdy rozpadne.

Co se stane, když periodickou revizi elektroinstalace ve svém domě mít nebudu?

Pokud se bavíme o bytovém domě, ve kterém bydlí nájemníci, pak nesplňujete legislativu. To znamená, že dojde-li k havárii nevyhovující elektroinstalace, všechny problémy a vzniklé škody na majetku či na zdraví jdou za vámi.

V případě rodinného domu se kromě zbytečného rizika vzniku škod vystavujete nebezpečí, že v případě vzniku pojistné události (i takové, která s elektroinstalací nesouvisí) vám pojišťovna na základě neexistence revize nebude chtít pojistné plnění vyplatit. Záleží na smlouvě a pojistných podmínkách.

Statistiky HZS ČR za rok 2020 vykazují 5 264 požárů v domácnostech, s celkovou škodou přes 0,5 miliardy korun. Technické závady jsou v celkových statistikách uváděny jako třetí nejčastější příčina požárů za nedbalostí a neprokázaným zaviněním.

Kdy si vyžádat revizi?

  1. Vždy, když provedete zásadní změny ve své instalaci (nový rozvaděč, nový přívodní kabel, přístavba).

  2. Vždy, když si kupujete nový dům nebo byt, ač se na první pohled může zdát, že je vše v pořádku. V tomto případě „dovnitř“ nevidíte. Vaše zdání může klamat a pozdější náklady na opravu nebo předělání instalace mohou znamenat nemalou částku, nehledě na bezpečnostní riziko.

  3. Vždy, když se vám něco nezdá, začnou se dít podivné věci, zcela náhodně vybavují chrániče a jističe (například po bouřce nebo přívalovém dešti).

  4. Vždy pět let po poslední revizi. Ačkoliv periodická revize není u bytových jednotek povinná, pravidelná revize elektroinstalace může odhalit skrytou závadu a zabránit zbytečným problémům.

Moje instalace už nesplňuje dnes platné předpisy. Nedostanu revizi?

O revidování starších instalací koluje mezi laiky celá řada mýtů. Revize se vždy provádí dle norem a předpisů platných v době vzniku instalace. Takže nemusíte se bát, že vám starší instalace neprojde z důvodu neaktuálnosti.

Pravdou není ani to, že když si necháte do starší instalace přidat (pokud to technicky lze provést) například proudový chránič, tak že už není možné dostat revizi s kladným výsledkem. V takovém případě samozřejmě není možné provést revizi pouze podle legislativy platné v době vzniku původní instalace, neboli ta rekonstruovaná část elektroinstalace musí být revidována podle nových předpisů. Periodických revizí se zkrátka není třeba bát.

Kdo může provádět revizi elektroinstalace?

Jak bylo řečeno na úplném začátku, elektroinstalace je vyhrazené technické zařízení, jehož instalaci, opravy a revize smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací.

Revizní technik §9 dle nařízení vlády 190/2022 Sb. v souvislosti se zákonem 250/2021 Sb.

Co je k revizi potřeba?

Pro výchozí revizi potřebujete mít připravenou projektovou dokumentaci, která by měla ukazovat stav skutečného provedení instalace včetně protokolu o určení vnějších vlivů. Bohužel ne vždy je projektová dokumentace, která byla vytvořena například pro vyřízení stavebního povolení zpracována v takovém rozsahu a kvalitě, aby podle ní bylo možné elektroinstalaci realizovat.

V případech, kdy je projektová dokumentace neúplná nebo chybí úplně, musíte nechat vypracovat dokumentaci novou, která bude plně reflektovat skutečný stav provedení elektroinstalace. Dále je třeba předložit nezbytné dokumenty k rozvaděčům (typová zkouška, oteplení…) a prohlášení o shodě či certifikaci všech prvků, které jsou součástí elektroinstalace. Jedná-li se o revizi periodickou, měli byste předložit ještě revizní zprávu z poslední provedené revize.

Dále se pak připravte na to, že musíte reviznímu technikovi umožnit přístup ke všem částem elektroinstalace včetně těžko přístupných míst (zásuvky za vestavěnými spotřebiči, světla na půdě a tak dále).

Jak dlouho to trvá?

Délka samotného úkonu revize (to, jak dlouho u vás revizní technik bude) závisí samozřejmě na typu revize, velikosti a stavu revidovaného objektu a na schopnostech a zkušenostech operujícího revizního technika.

Doba potřebná pro revizi nezahrnuje pouze samotný revizní akt, ale i sepsání všech zjištění a vypracování revizní zprávy, což může v některých případech (malé instalace) zabrat dokonce více času než samotná praktická část revize.

Revize může trvat od několika hodin až po několik dnů nebo dokonce týdnů (u rozsáhlých objektů a komplexů). Pokud vezmeme jako příklad běžný rodinný dům, tak určitě není možné, aby byla revize hotová za půl hodiny (revize „ve zkráceném řízení“ s velkou pravděpodobností neodhalí všechny případné závady). Nicméně pokud u vás revizní technik stráví týden (a bude ho chtít samozřejmě zaplatit), tak to taky není v pořádku. Potřebný čas nejde stanovit přesně, ale déle než jeden den u vás doma revizní technik většinou nestráví a pak ještě několik dlouhých večerů bude psát revizní zprávu.

Revize elektroinstalace - cena?

Kolik to bude stát, záleží na velikosti objektu a složitosti projektu. Vezmeme-li v úvahu rodinný dům, cena revize elektroinstalace se může pohybovat zhruba v rozmezí od 3 000 do 6 000 Kč. Tuto informaci prosím berte jako kvalifikovaný odhad.

Další nejběžnější elektro revize.

Kromě revize elektroinstalace (zásuvky, vypínače nebo jističe) se můžete setkat ještě s dalšími:

Revize hromosvodů.

Součástí stavby běžně bývá také ochrana před bleskem a účinky atmosférické elektřiny, ať už se jedná o hromosvod, přepěťovou ochranu, nebo jejich kombinaci. I takový systém ochrany před bleskem samozřejmě podléhá revizi, a to jak před uvedením do provozu, tak pravidelně (jednou za dva roky by měla proběhnout vizuální kontrola, úplná revize jednou za čtyři roky).

Ač se vám to tak nemusí na první pohled zdát, vnější i vnitřní komponenty systému pro ochranu před bleskem jsou značně namáhány, i když k úderu vůbec nedojde. Samotný hromosvod je neustále vystavován přírodním vlivům (vítr, déšť, koroze částí uložených v zemi). Přepěťová ochrana je sice uložena v rozvaděči, a tudíž bezpečně chráněna před rozmary počasí, ale je neustále namáhána vlivem nejrůznějších přepětí a napěťových špiček, které se šíří rozvodnou sítí při běžném provozu.

V případech, kdy dojde k úderu blesku, je vždy potřeba nechat udělat mimořádnou revizi a systém ochrany před bleskem celý zkontrolovat.

Revize spotřebičů.

Ve firmách a státních institucích podléhají pravidelným revizím a zkouškám i běžné „domácí“ spotřebiče (rychlovarná konvice, lednice), kancelářské zařízení (počítače, kopírky) a dokonce i ruční elektrické nářadí.

U spotřebičů samozřejmě není potřeba provádět revizi výchozí (tedy po zakoupení zařízení), protože za schopnost bezpečného provozu zařízení zodpovídá jeho výrobce. Ale pozor, toto platí pouze, pokud je přístroj používán v souladu s pokyny výrobce a podle návodu k použití. To znamená, že pokud budete zařízení používat podle vlastního uvážení v rozporu s pokyny výrobce a něco se vám stane, vinu za to nesete pouze a jenom vy.

V domácnostech se revize elektrických spotřebičů neprovádějí.

Doporučení na závěr.

Ačkoli je revize elektro často vnímána jako něco obtěžujícího a nepotřebného, vězte, že tomu tak není.

Správně provedená revize elektroinstalace může odhalit nejrůznější závady a pochybení, a tím uchránit váš majetek a zdraví. Zamyslete se, kdy naposledy byla vaše instalace revidována, v jakém stavu je a zda není načase nechat si instalaci zrevidovat.

Pokud dojdete k závěru, že v tuto chvíli revizi nepotřebujete, vyzkoušejte alespoň tlačítka TEST na proudových chráničích - všichni výrobci toto vyžadují, ale málokdo to dělá. Přitom tímto zmáčknutím zvýšíte bezpečnost svojí instalace.

Převzato z abb článek Tomáš Drahoňovský.

bottom of page